注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

槐香的博客

槐花洁白如玉,苦在芯里,香飘万家;身处异地,心怀家乡,故名“槐香”(怀乡)。

 
 
 

日志

 
 

【转载】三上全册看拼音写词语(有空给孩子练练!!)  

2014-01-26 13:29:26|  分类: 学习指导 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

第一单元看拼音写词语

píng     Chuān  dài     bàn   huān chàng   zhāo 

                    ) (              

piāo  yáng   jìng       dié     hào qí    kǒng què wǔ  

                                   

yóu xì    zhāo  yǐn      nào      lǎo     tóng  zhōng 

                    ) (              

  zhuàng   fèng  wěi  zhú    jié  bái   yáo  huàng

                                   

shèng  kāi   wán shuǎ    yī běn zhèng jīng    shǐ  jìn  

                                      

róng  máo   jiǎ  zhuāng   zhè  xiē    yǐn  rén  zhù 

                                      

Diào      guān  chá   huā  bàn     lǒng    yǒu 

                     ) (       ) (     

Shǒu zhǎng     shān    dǐng fēng           rán

                      ) (       )(     

 Bái fà cāng cāng    zán  men     fèn      zhōng 

                                       

biàn zi  yǒng qì  jué xīn   jū rán   lì liàng   yǎng 

    )(      )(      ) (     ) (     ) (    

 

 

第二单元看拼音写词语

jiāo wài   sàn bù   xiōnɡ pú   yǎnɡ wànɡ   huān kuài

     ) (    ) (                     

huò zhě    yán hán    kě xī    kěn dìnɡ    ɡuǒ rán

     ) (    ) (                     

chénɡ shí   tū rán   lì kè    dǎ liɑnɡ    bǎi nònɡ

     ) (    ) (                     

zhǔn bèi    jiāo juǎn   mì shū    jì zhě    zhuǎn ɡào

     ) (        ) (                     

qí ɡuài    zhù mínɡ   qiāo qiāo   duǒ shǎn   xìnɡ qù

     ) (                       ) (      

lì shǐ    pínɡ zhěnɡ   tuī dònɡ  lǚ xínɡ   zhuān mén

    ) (               ) (      )(      

kǎo chá    qín lǐnɡ    yí jì    yán jiū   chénɡ ɡuǒ

     ) (     ) (                     

zhèn jīnɡ   miàn bāo zhā   zì yán zì yǔ   rén xínɡ dào

      ) (                              

huān bènɡ luàn tiào   zhào xiànɡ jī  zhuàn lái zhuàn qù

                ) (                        

zhuō mí cánɡ   dì zhì xué jiā   yán yán shí shí  zá zhì shè    

                      ) (            ) (       

 

 

第三单元看拼音写词语

jīnɡ xīn    xī wànɡ    yī rān    fēi wǔ    pīn mìnɡ

                            

bēn pǎo    dǒu dònɡ   xún zhǎo   mò fánɡ   jì xù

                             

qīnɡ liánɡ  liú yì    shàn zi    yán rè    yóu piào

                             

liánɡ shuǎ    shì zi   bō luó    qì wèi  xiānɡ tián

                             

liánɡ shi  jiā jǐn  yánɡ shù  fēnɡ shōu  yóu liànɡ liànɡ

           ) (                  

dà jīnɡ shī    qiān hū wàn huàn    chuí tóu sànɡ qì

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四单元看拼音写词语

liú xīn    yàn lì   sū xǐ   shī   mì qiè  jì yì lì

         ) (     ) (    ) (     ) (     

ɡuān xi    jiāo nèn   shì yí   shì yìnɡ  zhǎn shì

           )(                 

xū yào    kūn chónɡ    chuán bō    xiū jiàn   lù xù

                            ) (   

dà zhì    wú lùn    shì yàn    zhǐ dài    zhènɡ shí

    ) (                       

fēi sàn   jī hū   dà ɡài  jiǎn shǎo  zǔ  wēi shēnɡ wù

    )(     ) (     ) (    ) (    )(       

yáo yuǎn   tuī    bāo kuò    jiǎn chá    mí shī

                             

chāo chánɡ   běn nénɡ   mínɡ tánɡ   lànɡ fèi  jìnɡ piàn

                                  

kān shǒu    dìnɡ shí    qīnɡ xián    xì wēi    yuè dú

                                 

suí yì    tiáo jié    jiǎn dān    bài fǎ    wán jù

    ) (                           

 fànɡ dà jìnɡ    xiǎn wēi jìnɡ   zhēnɡ qí dòu yàn   què què shí shí

        ) (          ) (           ) (         

  fēn fānɡ mí rén  zhí wù xué jiā   zhǔn qèu wú wù   jǐ lái jǐ

            ) (                                      

 

 

第五单元看拼音写词语

xiānɡ jù    xué wèn    nà mèn    yínɡ hòu    děnɡ hòu

                                 

zhǐ jìnɡ   zhǎnɡ jìn   qǐnɡ jiào   bǎo liú    chuán shòu

                                  

jìnɡ zhònɡ   pǐn xínɡ   yǔ zhòu   hēi àn   shànɡ shēnɡ

                                 

xià jiànɡ    qì xī    sì zhī      jī fū     liáo kuò

                                

xuè yè    mào shènɡ    zī rùn    chuànɡ zào    shè jì

                                 

cān jiā    xiónɡ wěi    quán bù    hénɡ kuà    chuànɡ

                             

jiǎn qīnɡ   zhònɡ liànɡ   jié shěnɡ   jiān ɡù   měi ɡuān

                                  

shí lán    lán bǎn    jīnɡ měi    àn    qián zhǎo

                              

huí shǒu    yáo wànɡ    cái ɡàn    bǎo ɡ    yí chǎn

                               

shuānɡ lónɡ xì zhū   bēn liú bù xī    yuǎn jìn wén mínɡ

                                           

  fēnɡ chén pú pú    chōnɡ jī lì

                      

第六单元看拼音写词语

shēn lán    xìnɡ huánɡ    jiāo cuò    pī jiǎ    wēi wǔ

                                 

yán sè    xínɡ zhuànɡ    mào mì    féi liào    chōu chū

                                  

nèn lǜ    huì chénɡ    xīn shǎnɡ    dǎnɡ zhù    shì xiàn

                                  

 xiàn chū    kě kǒu    xiān nèn    mínɡ ɡ    yào cái

                                  

shé tou   shōu cánɡ   wù chǎn fēnɡ   fēnɡ jǐnɡ yōu měi

                                      

wǔ ɡuānɡ shí sè    ɡāo dī bù pínɡ    ɡè zhǒnɡ ɡè yànɡ

                                         

chénɡ qún jié duì   piāo piāo yáo yáo    qiān qí bǎi ɡuài

                                           

yú yè ɡōnɡ rén    sì jiǎo cháo tiān    zǔ zǔ bèi bèi

                                        

mì mì cénɡ cénɡ    yòu sōnɡ yòu ruǎn    lǎn yánɡ yánɡ

                                         

 

 

 

 

第七单元看拼音写词语

jí hé     zhāo jià   jǐn zhānɡ   ɡù rán    ɡ

                             

zì wèi    jìn ɡōnɡ    pào kǒu    tǎn kè    zhàn chǎnɡ

                               

shǒu cì    chánɡ chù    bīnɡ xié    fǔ tou    shǒu jù

                                

wán yì    miǎn dé    qiǎnɡ zǒu    nán ɡuò    suàn shù

    ) (                            

dānɡ chū    suí biàn    rénɡ rán    dí rén    tái jiē

                                 

suǒ yǐ    dǒnɡ    jiāo ào    ào màn    qiān xū

                             

shén qì    nǎo nù    lǐ huì    huānɡ liánɡ    jīnɡ

           ) (                     

ɡuānɡ jié    pǔ sù    jià zhí    xīnɡ fèn   shènɡ lì zhě

            ) (                      

 hé èr wéi yī    dà xiǎn shén wēi     luàn chénɡ yì tuán

                                           

  xiānɡ tí bìnɡ lùn   

               

 

 

第八单元看拼音写词语

zhǎnɡ shēnɡ    wén jìnɡ    yuàn yì    zī shì    lún liú

                                   

qínɡ kuànɡ    zhù shì    rè liè    chí jiǔ    pínɡ

                                

qínɡ xù   jiǎnɡ shù    dònɡ tīnɡ    ɡǔ lì    chénɡ ɡōnɡ

                                 

shí yàn    pínɡ zi    shénɡ zi    dài biǎo    chá bēi

                                

wēi xiǎn    shùn lì    rú shí    jī dònɡ    huò dé

                              

jí yǔ      shì tàn    xīn yì    zhù fú    tián mì

                             

dān xīn    kuān yù    qián xī    tí xǐnɡ    àn shì

                             

cāi cè     lì jí    kǎ piàn    pàn wànɡ    xiǎn rán

           ) (                   

yōnɡ bào    rén ài    tónɡ qínɡ    tǐ tiē   jiào yù jiā

                                  

màn tūn tūn   pǔ tōnɡ huà   bù jiǎ sī suǒ   xìnɡ ɡāo cǎi liè

                           ) (         

 

 

  评论这张
 
阅读(16)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018